logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Організація самостійної роботи на уроках математики

І. Вступ

За останні роки зміст шкільної математичної освіти зазнав великих змін. Даний процес продовжується. Тому навчально-виховний процес повинен забезпечити якісно вищий рівень засвоєння програмового матеріалу при зменшенні годин математики.

Звідси випливає важливість вірного вибору системи прийомів і методів, які дозволяють учням оволодіти навичками самостійної роботи, підвищують пізнавальну активність учнів, враховують їх індивідуальність і різний рівень математичної підготовки, дають можливість більш об¢єктивно оцінити їх знання.

Суспільство зацікавлене в людині, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв¢язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Тому особистісно орієнтоване навчання має надзвичайно важливе значення, провідною ідеєю якого є пошук таких шляхів і методів навчання, які б були найбільш ефективними для розвитку дитини.

Велику ефективність навчання для розвитку школярів можна досягти, опираючись на основні принципи розвиваючого навчання, сформульовані Л. В. Занковим: принцип провідної ролі теоретичних знань у початковому навчанні, навчання на високому рівні трудності, швидким темпом, усвідомлення учнями процесу навчання, систематичної роботи над загальним розвитком усіх учнів.

Формуванню пізнавальних інтересів учнів підпорядковується мета і форми їхньої пізнавальної діяльності. Для активного залучення учнів до роботи необхідно, щоб вони засвоїли навчально-пізнавальні мотиви. Тому потрібно намагатись зацікавити учнів кожною темою, переконати їх у практичній або теоретичній необхідності її вивчення. Удосконалення методики викладання і методів навчання нерозривно пов'язане з питаннями розвитку самостійності учнів. Саме у розвитку самостійності криються великі можливості поліпшення всього педагогічного процесу, підвищення його ефективності. І чим вище в учнів рівень їх самостійності, тим ефективніше буде проходити їх навчальна самостійна діяльність.

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес.

Предмет дослідження: вплив самостійної роботи на якість знань і розвиток пізнавальних здібностей учнів.

Мета дослідження: сформувати загальну картину ролі самостійної роботи в підвищенні інтересу до вивчення математики, розвитку мислення, пізнавальних здібностей учнів.

Завдання: провести теоретичний аналіз проблеми, виявити ефективність застосування самостійної роботи , розкрити можливості шляхи використання самостійної роботи на уроках математики.

Методи: вивчення літератури, присвяченої даній проблемі, спостереження, бесіди, аналіз самостійних робіт з математики, дослідно-експериментальна робота.

Актуальність: раціоналізація, удосконалення окремих елементів процесів навчання для формування міцних знань з математики.

Об’єктивність: використання досвіду на уроках математики.

Результативність: застосування досвіду показало гарні результати навчальної діяльності учнів, здачі незалежного оцінювання.

Перспективність: досвід може бути використаним вчителями математики загальноосвітніх шкіл, гімназій і ліцеїв.

ІІ. Теоретичні основи самостійної роботи учнів.

Існують різні напрямки дослідження самостійності учнів у навчанні.
Представниками першого напрямку можна вважати ще давньогрецьких учених (Сократ, Платон, Арістотель), які вказували на значимість самостійного оволодіння дитиною знаннями. Свій подальший розвиток дають висловлення Франсуа Рабле, Мішеля Монтеня, Томаса Мора, які в епоху середньовіччя в розпал процвітання в практиці роботи школи догматизму і зубріння вимагають навчати дитину самостійності, виховувати в ньому вдумливого, критично мислячої людини. Ті ж думки розвиваються на сторінках педагогічних праць Я.А. Каменського, Ж.Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинського та ін.

Другий напрямок бере свій початок у працях Я.А. Коменського. Змістом його є розробка організаційно-практичних питань залучення школярів у самостійну діяльність. Аналізуються області застосування самостійних робіт, вивчаються їх види, вдосконалюється методика їх використання в різних ланках навчального процесу.

Третій напрямок характеризується тим, що самостійна діяльність обирається в якості предмету дослідження. Цей напрямок бере свій початок в основному в працях К.Д. Ушинського. Дослідження були спрямовані на виявлення сутності самостійної діяльності як дидактичної категорії.
Значний внесок у розвиток теорії самостійності і творчої активності учнів у процесі навчання внесли педагоги Бабанський Ю.К., Данилов М.А., Лернер І.Я., Огородніков І.Т ., Підкасистий П.І., Скаткін М.Н. та ін; психологи Богоявленський Д.Н., Виготський Л.С., Гальперін П.Я., Давидов В.В., Занков Л.В., Менчинська Н.А., Леонтьєв А. Н., Рубінштейн С.Л., Ельконін Д.Б. та ін. Дослідження показали, що одним з ефективних засобів розвитку самостійності і творчої активності учнів є самостійна робота.

Поняття самостійної роботи трактується неоднозначно. Самостійна робота - це така робота, яка виконується без безпосередньої участі вчителя, але за його завданням, в спеціально наданий для цього час, при цьому учні, свідомо прагнуть досягти поставлені цілі, вживаючи свої зусилля і виражаючи в тій або іншій формі результат розумових або фізичних (або тих і інших разом) дій. [7] За визначенням А.І.Зимньої самостійна робота представляється як цілеспрямована, внутрішньо мотивована структурована самим об'єктом в сукупності виконуваних дій, діяльність, що коректується ним по процесу і результату діяльності. Її виконання вимагає достатньо високого рівня самосвідомості, рефлексивності, самодисципліни, особистої відповідальності, доставляє учневі задоволення як процес самовдосконалення і самопізнання.[11]

А.І. Зимня підкреслює, що самостійна робота школяра є наслідком правильно організованої його навчальної діяльності на уроці, що мотивує самостійне її розширення, поглиблення і продовження у вільний час. Самостійна робота передбачає не просто самостійну діяльність учнів по засвоєнню готових знань з готовим алгоритмам діяльності, яка передбачає відсутність безпосередньої допомоги і контролю вчителя, але являє собою цілісну взаємопов'язану систему діяльності вчителя і учня як суб'єктів освітнього процесу, метою якої є мотивування та залучення учня в самостійну пізнавальну діяльність, та створення умов для розвитку і формування в учня таких якостей і вмінь як здатність до саморегуляції, самоактіваціі, самоорганізації, самоконтролю, які в подальшому повинні дозволити їм самостійно вивчати що-небудь, освоювати нові види діяльності.

Самостійна робота учнів - метод навчання і самоосвіти, передумова дидактичної зв'язку різних методів між собою. У процесі самостійної роботи учень виступає як активна творча особистість, як творець своєї культури, ерудиції, освіти, готовності до майбутньої діяльності. Активність особистості учня проявляється у постановці цілей самостійної роботи, її плануванні, визначенні способів, самомобілізації і самоконтролі, оцінці результатів. Самостійна робота учня вимагає інтенсивного мислення, вирішення різних пізнавальних завдань, ведення записів, осмислювання і запам'ятовування навчальної та іншої інформації. Самостійна робота учня має велике різнобічне значення: це суттєвий фактор теоретичної та практичної підготовки учнів до майбутньої діяльності, формування необхідних знань, навичок, умінь, моральних і психологічних якостей.Саме самостійна робота виробляє високу культуру розумової праці, яка передбачає не тільки техніку читання, вивчення книги, ведення записів, а, перш за все, потребу в самостійній діяльності, прагнення вникнути в сутність питання. У процесі такої праці найбільш повно виявляються індивідуальні здібності школярів, їх нахили та інтереси, які сприяють розвитку вміння аналізувати факти та явища, вчать самостійного мислення, яке призводить до творчого розвитку і створенню власної думки, своїх поглядів, уявлень, своєї позиції.

У дидактиці країн Східної Європи основне місце займає творча самостійна діяльність школярів . Багато уваги приділяється складанню завдань для самостійної роботи, які є в методичних посібниках для вчителів, в збірниках для учнів, у робочих зошитах з навчальних предметів.У країнах Західної Європи та США проблема самостійності учнів вирішується в основному в рамках індивідуалізації навчання Основна увага переноситься з фронтальних занять на індивідуальну або групову роботу. Об'єм самостійної роботи може бути різним (від виконання короткострокового завдання до самостійного засвоєння цілого факультативного курсу). Практикується самостійне використання різних джерел поповнення знань поза школою. Інколи школярі звільняються від занять строком до 6 тижнів для самостійного виконання «проектного» завдання. У результаті такої роботи складається звіт, представлений батькам і вчителям. Переважають робота за вибором, індивідуально інструктована робота, підготовча, семінарська і «пошукова» роботи з розвитку спеціальних здібностей (робота за своїм планом).

В залежності від різних основ, які покладені в класифікацію, самостійні роботи поділяють за принципом дидактичного призначення самостійних робіт у навчанні (самостійні роботи, які використовуються для отримання нових знань; самостійні роботи для використання нових знань, на утворення вмінь та навичок; самостійні роботи з метою перевірки знань та їх повторення) [7]; за джерелом знань (робота з підручником; робота з довідковою літературою; учбові вправи; твори та описи; лабораторні роботи; роботи, які пов`язані з використанням карт, схем, малюнків, графіків тощо);за способами управління викладачем навчальною діяльністю учнів (роботи під керівництвом вчителя; робота з посібниками; практичні роботи; повністю самостійні роботи; творчі роботи) [19].

Ю.К.Бабанський подав визначення рівнів самостійності:
1) низький рівень – учні прагнуть запозичити готові розв’язання або звертаються за допомогою до вчителя, товаришів;
2) середній рівень – учні намагаються самостійно виконати (і частково виконують) навчальне завдання, поставлене вчителем;
3) високий рівень – учні вміють самостійно зрозуміти задачу і знайти варіанти її розв’язання, активно міркують, висловлюють свої припущення, доповнюють відповіді товаришів. [2]

При розробці й практичній реалізації різних видів самостійної роботи потрібно визначити їх дидактичні, розвиваючі й виховні цілі, спроектувати використання різних джерел знань. Завдання повинні передбачати різні рівні самостійної пізнавальної діяльності учнів.

У навчальному процесі всі підходи повинні гармонійно поєднуватися для розробки такої системи самостійних робіт, які сприяли б глибокому засвоєнню основ наук, а також розвитку активності й самостійності школярів у навчальній і практичній діяльності.

ІІІ. Організація самостійної роботи учнів на уроках математики

ІV. Види самостійних робіт.

V. Диференціація навчання як передмова успішної організації самостійної роботи.

VІ. Організація самостійної роботи учнів над текстом підручників і довідкової літератури. 

VІІ. Організація індивідуальної самостійної роботи.

VІІІ. Творчі роботи учнів при вивченні математики.

ІХ. Висновок.

Додатки

Додаток 1
Консультативні завдання

Додаток 2
Завдання з підказкою

Додаток 3
Самостійні роботи з теми «Подібність трикутників»

Додаток 4
Подільність натуральних чисел

Додаток 5
Тема уроку. У світі звичайних дробів.

Додаток 6
Презентація « Золотий переріз»

Література

1. Бабанский Ю.К. Проблемное обучение как средство повышения эффективности учения школьников. - Ростов- на-Дону: 1970.31с.
2. Бабанский Ю.К.Методы обучения в современной общеобразовательеной школе.-М.:Просвещение,1985.-208с.
3. Бевз Г.П. Методика викладання математики. - К.: Вища школа, 1989. - 376 с.
4. Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся. - М.: Просвещение, 1984. - 64с.
5. Груденов Я.И.Психолого-дидактические основы методики обученияматематике.-м.:Педагогика,1987.-160с.
6. Груденов Я.И. Совершенствование методики роботы учителя математики. - М. : Просвещение, 1990. - 224 с.
7. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. - М.: Учпедгиз, 1961. - 239 с.
8. Жарова Л.В. Организация самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся:Учеб. Пособ.к спецкурсу.-Л.ЛГПИ,1986.-79с.
9. Жарова Л.В. Учить самостоятельности:Кн..для учителя,-М.:Просвещение,1993.-205с.
10. Занков Л.В. Дидактика и жизнь.-М: Просвещение,1970.-175с.
11. Зимняя И.А. “Основы педагогической психологии” - М, 1980.
12. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. - М.: Логос, 2001. - 384 с.
13. Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике. Ч.1.Математические задачи как средство обучения и развития учащихся. - М.: Просвещение, 1977.- 110с.
14. Кордемский Б.А. Увлечь школьников математикой. - М.: Просвещение, 1981. - 112 с.
15. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. - М.: Просвещение, 1968. - 432 с.
16. Леонтьева М.Р. Самостоятельная работа на уроках алгебры.М.:Просвещение,1978.-64с.
17. ОнищукВ.О. Типи, структура і методика уроку в школі.-К.:Рад.школа,1973.-159с.
18. Педагогічний словник / за ред. М.Д. Ярмаченка - К.: Пед. думка, 2001. - 516 с.
19. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся. - М.: Педагогика, 1972. - 184 с.
20. Пойя Д. Как решать задачу.-М.:Учпедгиз,1961.-207с.
21. Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе / Под ред. А. Коссановски, Х. Кюка, И. Ломпшер, Г. Розенфелда. Перевод с немецкого. - М.: Педагогика, 1981. - 224 с.
22. Ростовецкая Л.А. Самостоятельность личности в познании и общении. - Ростов-на-Дону: РГПИ, 1975. - 297с.
23. Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математике: Метод. пособие. – К.: Рад. школа, 1983. – 192 с.
24. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: Педагогика, 1990. – 192 с.\
25. Хабіб Р.А. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики: Метод. посібник. – К.: Рад. школа, 1985. – 154 с.

Для перегляду та скачування всього матеріалу скористайтесь кнопкою нижче.

Наверх