logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Математика. 11 клас.

Рівень стандарт (всього 105 годин)

№ з\п

Тема навчального заняття

К-ть

год

Дата

І СЕМЕСТР

Показникова  та логарифмічна функції (14 годин)

 1
Повторення властивостей вивчених елементарних функцій.

1

 
Повторення властивостей вивчених елементарних функцій. ДО

1

 
Дослідження функцій та побудова їх графіків.

1

 
Степінь з довільним дійсним показником.

1

 
Властивості та графіки показникової функції.

1

 
Види та способи розв’язування показникових рівнянь.

1

 
Види та способи розв’язування показникових нерівностей.

1

 
Розв’язування вправ..

1

 
Самостійна робота

1

 
10 
Означення логарифма та його властивості.

1

 
11 
Властивості та графік логарифмічної функції.

1

 
12 
Види та способи розв’язування  логарифмічних рівнянь.

1

 
13 
Види та способи розв’язування  логарифмічних нерівностей.

1

 
14 
Розв’язання завдань.

1

 
15 
Контрольна робота № 1.

1

 
16 
Підсумковий урок.
   

Координати і вектори (10 годин)

17 
Повторення основних означень і теорем про паралельність прямих і площин у просторі

1

 
18 

Повторення основних означень і теорем про перпендикулярність прямих і площин у просторі

1

 
19 

Прямокутні координати в просторі.

1

 
20 

Формули для обчислення відстані між двома точками. Координати середини відрізка

1

 
21 

Вектори у просторі. Дії над векторами.

Розкладання вектора на складові.

1

 
22 
Розв’язування задач

1

 
23 

Дії над векторами, що задані координатами.

1

 
24 

Формули для обчислення довжини вектора,  кута між векторами.

1

 
25 
Контрольна робота №2

1

 
26 
Підсумковий урок.

1

 

Похідна та її застосування (14 годин)

27 
Границя функції в точці.

1

 
28 
Похідна функції. Її фізичний та геометричний зміст.

1

 
29 
Таблиця похідних. Правила диференціювання.

1

 
30 
Похідна складеної функції.

1

 
31 
Рівняння дотичної до графіка функції.

1

 
32 
Розв’язування вправ.  

1

 
33 
Контрольна робота №3

1

 
34 
Ознака сталості функції. Достатні умови спадання і зростання функції.

1

 
35 
Застосування похідної до дослідження функцій.

1

 
36 
Розв’язування вправ.  

1

 
37 
Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

1

 
38 
Прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

1

 
39 
Контрольна робота № 4.

1

 
40 
Підсумковий урок.

1

 

 Інтеграл та його застосування (10 годин)

41 
Первісна та її властивості.

1

 
42 
Таблиця первісних.

1

 
43 
Обчислення первісних, що задовольняють задані початкові умови.

1

 
44 
Розв’язування вправ.

1

 
45 
Визначений інтеграл та його геометричний зміст.

1

 
46 
Обчислення визначених інтегралів.

1

 
47 
Площа криволінійної трапеції.

1

 
48 
Розв’язування прикладних задач за допомогою визначеного інтеграла.  

1

 
49 

Контрольна робота №5

1

 
50 

Підсумковий урок.

1

 
         

 

ІІ СЕМЕСТР

 Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл (37год)

51 
Геометричні тіла і многогранники.

1

 
52 
Призма.

1

 
53 
Розв’язування задач.

1

 
54 
Піраміда.

1

 
55 
Розв’язування задач.

1

 
56 
Розв’язування задач.

1

 
57 
Многогранники. Правильні многогранники.

1

 
58 
Розв’язування задач.

1

 
59 
Контрольна робота №6.

1

 
60 
 Тіла обертання. Циліндр.

1

 
61 
Розв’язування задач.

1

 
62 
Конус.

1

 
63 
Розв’язування задач.

1

 
64 
Куля і сфера. Тіла обертання.

1

 
65 
Розв’язування задач.

1

 
66 
Розв’язування задач.

1

 
67
Комбінації геометричних тіл.

1

 
68 
Комбінації геометричних тіл.

1

 
69 
Розв’язування задач.

1

 
70 
Розв’язування задач.

1

 
71 
Контрольна робота №7.

1

 
72 
Площа поверхні призми.

1

 
73 
Розв’язування задач.

1

 
74 
Площа поверхні піраміди, многогранника.

1

 
75 
Розв’язування задач.

1

 
76 
Площа поверхні циліндра, конуса, сфери.

1

 
77 

Самостійна робота.

1

 
78 

Об’єм  призми та циліндра.

1

 
79 
Розв’язування задач.

1

 
80 

Розв’язування задач.

1

 
81 

Об’єм  піраміди та конуса.

1

 
82 

Розв’язування задач.

1

 
83 
Об’єм кулі.

1

 
84 
Розв’язування задач.

1

 
85 
Розв’язування задач.

1

 
86 
Контрольна робота №8

1

 
87 
Підсумковий урок .

1

 
 

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики (10 годин)

88 

Множини та підмножини. Комбінаторика.  Комбінаторні правила суми та добутку.

1

 
89 
Перестановки, розміщення, комбінації

1

 
90 

Елементи статистики.Графічне подання інформації про вибірки.    

1

 
91 

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана,

середнє значення.

1

 
92 
Випадкова подія. Ймовірність події. Відносна частота події.

1

 
93 
Обчислення імовірності події за допомогою формул комбінаторики

1

 
94 
Самостійна робота.

1

 
95 
Розв’язування задач

1

 
96 
Контрольна робота №9 .

1

 
97 
Підсумковий урок.

1

 

Повторення (8 годин)

98 

Розв’язання рівнянь і нерівностей.

1

 
99 

Координати і вектори.

1

 
100 

Розв’язання геометричних задач.

1

 
101 

Розв’язання геометричних задач.

1

 
102 

Похідна та первісна.

1

 
103 

Розв’язання завдань.

1

 
104 

Контрольна робота №10.

1

 
105 

Підсумковий урок.

1

 

Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче

Наверх