logo 1x facebook_sm

Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її. Л.М.Толстой.

Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах

27.12.2000                                                      № 1/9—529

Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних. Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій, керівникам навчальних закладів
системи загальної середньої освіти

Зміни у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти спонукають пере¬глянути вимоги до виконання письмових робіт та перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін.

1. Види письмових робіт.
Основними видами класних і домашніх письмових робіт з природничо-математичних дисциплін є:
розв'язування задач і вправ з математики, фізики, хімії, біології, географії;
оформлення результатів виконання лабораторних, практич¬них робіт (відповідно до навчальних програм);
складання таблиць, схем, написання рефератів тощо;
записи результатів спостережень за природними явищами що здійснюються у процесі вивчення природознавства, біології географії, фізики;
самостійні та контрольні роботи.

2.Кількість тематичних контрольних робіт
2.1 Враховуючи можливості вчителя впродовж вивчення теми, виявляти рівень засвоєння програмового матеріалу за¬собами навчальних письмових робіт і усних відповідей учнів, доцільно проводити таку кількість тематичних контрольних робіт з математики:

Предмети

Кількість тематичних письмових (контрольних) робіт на рік

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

Математика

13

13

         

Алгебра

   

9

8

8

7

6

Геометрія

   

5

7

5

6

8

2.2. Тематичне оцінювання з фізики, хімії, біології, гео¬графії проводиться у різних формах по завершенню вивчення навчальної теми або її частин, згідно з переліком тем для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому одна письмова тематична контрольна робота на семестр є обов'язковою.

2.3. Для запобігання перевантаження учнів час прове¬дення тематичних (контрольних) робіт визначається загальношкільним графіком, складеним заступником директора на¬вчального закладу за погодженням із вчителями.
Впродовж одного робочого дня учні можуть виконувати письмову тематичну (контрольну) роботу тільки з однієї дисципліни, а протягом тижня — не більше ніж з трьох. Під час планування тематичних робіт у кожному класі не¬обхідно передбачити їх рівномірний розподіл протягом усього семестру, не допускаючи накопичення письмових (контрольних) робіт наприкінці семестру, навчального року.

3. Кількість і призначення учнівських зошитів
Для виконання усіх видів письмових робіт потрібно мати таку кількість зошитів:
з математики:
5—6-класи — два зошити;
7—9-класи — два зошити з алгебри і один геометрії;
10—11-класи — один зошит з алгебри та початків аналізу і один — для інших видів письмових робіт;
з природознавства, біології та географії — по одному робочому зошиту для виконання лабораторних, практичних робіт та інших видів робіт;
з фізики та хімії — по два зошити; один для класних і домашніх робіт, другий — для лабораторних і практичних робіт, практикуму (останній зберігається у кабінеті протягом року);
для контрольного тематичного оцінювання з усіх дис¬циплін передбачаються окремі зошити чи аркуші, які збері¬гаються протягом навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі.

4. Порядок перевірки письмових робіт

4.1. Зошити, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряються:
у 5—6-х класах — з математики — один раз на тиждень;
у 7—9-х класах з алгебри та геометрії — один раз на два тижні;
у 10—11-х класах з математики — двічі на місяць.

4.2. Оцінка за ведення зошитів з математики вистав¬ляється в класний журнал наприкінці вивчення кожної теми.

4.3. Оцінка за ведення зошитів з фізики, хімії, біології та географії не виставляється.

Заступник міністра                                                                      В.О.Огнев'юк

Для скачування матеріалу скористайтесь кнопкою нижче.

Поділитися

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наверх